top of page

แผนการศึกษา

KU_cover.jpg
ป้าย.jpg

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

01125511 ลัทธิและหลักสหกรณ์ขั้นสูง                               3 หน่วยกิต

01125541 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจสหกรณ์     3 หน่วยกิต

01125591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์         3 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

01125523 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสหกรณ์      3 หน่วยกิต

01125597 สัมมนา                                                            1 หน่วยกิต

01125595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                    3 หน่วยกิต

01125599 วิทยานิพนธ์                                                     3 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 3

01125512 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ขั้นสูง                              3 หน่วยกิต

011255XX วิชาเอกเลือก                                                   3 หน่วยกิต

011255XX วิชาเอกเลือก                                                   3 หน่วยกิต

01125597 สัมมนา                                                             1 หน่วยกิต

01125599 วิทยานิพนธ์                                                     3 หน่วยกิต

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

011255XX วิชาเอกเลือก                                                     3 หน่วยกิต

011255XX วิชาเอกเลือก                                                     3 หน่วยกิต

011255XX วิชาเอกเลือก                                                     3 หน่วยกิต

01125595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                      3 หน่วยกิต

01125599 วิทยานิพนธ์                                                      6 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

ลงทะเบียนเพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

และตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ


วิชาเอกเลือก

01125521 การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงสำหรับธุรกิจสหกรณ์        3 หน่วยกิต

01125524 บัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ                                      3 หน่วยกิต

01125525 การเงินขั้นสูงสำหรับธุรกิจสหกรณ์                             3 หน่วยกิต

01125526 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางสหกรณ์        3 หน่วยกิต

01125527 การตลาดขั้นสูงสำหรับธุรกิจสหกรณ์                          3 หน่วยกิต

01125529 กฎหมายเพื่อการจัดการสหกรณ์                                3 หน่วยกิต

01125531 กิจการเพื่อสังคมและสหกรณ์เพื่อการพัฒนาชุมชน      3 หน่วยกิต

01125532 การจัดการความรู้และการพัฒนาสหกรณ์                  3 หน่วยกิต

*** นิสิต แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนวิชาเอกเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

bottom of page