top of page

PUBLICATION

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

บทความ

หทัยชนก มากพูล. 2563. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจในประเทศไทย.วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,ปีที่14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2563)

ชัยรัตน์ สงวนกิจพัฒนา. 2562. พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย.การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (29 พ.ย. 2562)

ติณณ์ จงเจริญในธรรม. 2562.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทย.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (15 พ.ย. 2562)

จิราพร นาเหนือ. 2563.  ปัจจัยที่มีผลต่อกำไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (22 พ.ค. 2563)

ทัศนีย์ แพงบุดดี.2562. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด. การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (15 พ.ย. 2562)

พัชรพรรณ คิดเห็น. ศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 The 11th National and International Conference “New Normal: การวิจัยเพื่อสังคมใหม่ ในยุคออนไลน์” New Normal: The Research for New Social in the Online Era.

มนัญญา กลิ่นมลิวัลย์. 2563. การประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคในการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (22 พ.ค. 2563)

ธมลวรรณ  อุ่นสิม. การศึกษาเปรียบเทียบสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน. การประชุมวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 11 The 11th National and International Conference "New Normal: การวิจัยเพื่อสังคมใหม่ ในยุคออนไลน์”New Normal: The Research for New Social in the Online Era

พิทยะ เพียรสวัสดิ์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

จินดา ชายี. ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด.การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 The 11th National and International Conference "New Normal: การวิจัยเพื่อสังคมใหม่ ในยุคออนไลน์” New Normal: The Research for New Social in the Online Era

ชุติมา สุขตำแย. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

ฉัตรวดี สุทธยากรณ์. การศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 5)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

พิชญาภรณ์ ตวงกิจกูล. การพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีและยางแผ่นรมควันด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประทุมวดี ตันตยกุล. การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการควบรวมระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด.การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 25/9/2563

พลอยปภัส ไชยยานนท์.2564. สภาวะหนี้สินและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการก่อหนี้ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคเหนือ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

วรยศ เพิ่มพูน. ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10

สุทธิรัตน์ พันนัทธี.2564. การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดปริมณฑล.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT-POLY Journal ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 2564)

ปัญจพร พึ่งเกียรติไพโรจน์.2564. ปัจจัยที่มีผลต่อกำไรของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการ วิทยาการจัดการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ การจัดการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ 22 ก.พ. 2564

อนวัฒน์ ธนเสนีวัฒน์.2564. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์.การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/22 ก.พ. 2564

ปวริศา แว่นศิลา.2564. การวิเคราะห์ภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์: กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด. "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 นวัตกรรมการจัดการ : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถีปกติใหม่" มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์/ 7 พ.ค. 2564

ชุลีพร จันทร์น้อย.2564. ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา : สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด."การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 นวัตกรรมการจัดการ : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถีปกติใหม่" มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์/ 7 พ.ค. 2564

สุภาพร วงษ์ปัญญา.2565. แบบจำลองทำนายความล้มเหลวทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

สวรรณ วิจิตรสุข.2564. การวิเคราะห์หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคใต้ประเทศไทย.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564 (P.293-304)

ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ.2564. การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์. ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายผ่านระบบออนไลน์)/ 30 มิ.ย. 2564

พิมพ์พิชชา อารมณ์ดี.2565 การสร้างแบบทดสอบและการวัดระดับความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของสหกรณ์: กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวังตะวันตก ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2565)

ลภาวรรณ บุญบุตร.2564. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด.การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 27/12/2564

ภัชราภรณ์ ศรีทอน.2564. การวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Journal of Economics) ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

ธัชวีร์ ตระกูลเผด็จไกร.2565. วิธีประเมินผลการดำเนินงานของของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยใช้แนวคิดมูลเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำกัดวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค. - ส.ค. 2565

อภิชัย ศรีสา.2564. พฤติกรรมและความคาดหวังของสมาชิกที่มีต่อบริการของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/12/2564

แก้วใจ อาจหาญ. 2564. ทัศนคติการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ "การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่:ทางออกหลักนวัตกรรมการจัดการหลังโควิค 19" การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหารการจัดการการศึกษาและสหวิทยาการศึกษาครั้งที่ 3 ปี 2564 (NCAME 2021) 17/12/2564

นันทวรรณ ลาภ.2564.เกินปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 28/10/2564

มัณฑนา เนตรถาวร.2564. ปัจจัยและความต้องการของพนักงานในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จำกัดการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่:ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 17/12/2564

มงคล จีนาภักดิ์.2564.การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด. งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/12/2564

ณิชชา เรียนชอบ. 2566. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2566)

ณศร ออสุวรรณ.2566. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2566)

โฉมจรัส ปิ่นทอง.2566. การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat University" ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

เสาวลักษณ์ วาดเขียน.2564.การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคกลาง. วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ ปีที่ 4 (พ.ย.-ธ.ค. 2564)

ชญานิศ กล่ำคุ้ม.2566. ผลกระทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้หน่วยงานที่ขาดรายได้จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในอุตสาหกรรมการบิน. วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค. มี.ค. 2566)

ธีร์วรัญญ์ ชื่นธีรพงศ์.2566. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค. มี.ค. 2566)

อานิศรา ฤทธิ์สมบูรณ์.2566. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค. มี.ค. 2566), p 45-60. (TCI 2)

bottom of page