top of page

การสมัครเข้าศึกษา

No available programs

รับสมัครนิสิตใหม่
MCE รุ่นที่ 22 (รอบ 2)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

2. ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ประมาณ 180,000 บาท ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษฯ และค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ(ถ้ามี)

กำหนดการเรียนการสอน 

เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08:30 - 19:00 น. (หรือวัน-เวลาอื่นตามความจำเป็น)

การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ

โดยวิธีการสัมภาษณ์

ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

                  : Master of Arts (Cooperative Economics)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตร 2 ปีการศึกษา ในรูปแบบ Hybrid  มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เน้นการเรียนรู้แบบ Project Based ด้านกลยุทธ์การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและสังคม การวิเคราะห์ การเงินและการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด โดยตลอดมีหน่วยกิตหลักสูตร 38 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา คือ 

   แผนก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)

- วิชาเอกบังคับ                15 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก                   9 หน่วยกิต

- สัมมนา                            2 หน่วยกิต

- วิทยานิพนธ์                   12 หน่วยกิต

   แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

- วิชาเอกบังคับ                15 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก                 15 หน่วยกิต

- สัมมนา                           2 หน่วยกิต

- การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต

bottom of page